Главная

РМҚК «ОРАЛ ТАНСЫҚБАЕВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ СӘНДІК-ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР КОЛЛЕДЖІ»

Хабарландыру
4 курс (бітірушілер) арналған хабарландыру
01.06-03.06.2022 г. в (10: 00 сағ.) дипломдық жұмыстардың шағын қорғауы өтеді.
01.06.2022 жыл – 0412000 «Кескіндеу, мүсін және графика», 0411000 «Театр-декорациясы өнері» (бейін бойынша)
02.06.2022 жыл-0402000 «Дизайн»
03.06.2022 жыл-0413000 «Сәндік-қолданбалы өнер және халықтық кәсіпшіл өнері» (бейін бойынша).

РГКП «АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИМ. ОРАЛА ТАНСЫКБАЕВА»

Объявление
для 4 курса (выпускники)
01.06-03.06.2022 ж. в ( 10:00 ч.) состоится малая защита дипломных работ.
01.06.2022 г. — 0412000 «Живопись, скульптура и графика», 0411000 «Театрально-декоративное искусство» (по профилю).
02.06.2022 г.- 0402000 «Дизайн» (по профилю).
03.06.2022 г.- 0413000 «Декоративно-прикладное искусство и народные» (по профилю).

График практики можно скачать по ссылке