Абитуриент 2021

Объявление!

РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства

имени О. Тансыкбаева» объявляет о наличии двух вакантных мест

-1 место на 2 курсе специальности «0412000 -Живопись, скульптура и графика»

                             квалификации «0412013- Живопись»;

         -1 место на 2 курсе специальности «0413000 -«Декоративно-прикладное искуссство и народные промыслы»

квалификации  «0413163- Художественная роспись»

 по государственному образовательному заказу.

Претенденту на обучение по государственному образовательному заказу  необходимо написать заявление и приложить выписку из зачетной книжки.

Справки по телефону: 379-86-40

 

Хабарландыру! 

РМҚК «О.Таңсықбаев атындағы

 Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжісі»

«0412000 -Кескіндеме, мүсін және графика» мамандандыруы

 «0412013 – Кескіндеме» 2 курс мамандығы

          «0413000 -Сәндік-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері»

«0413136 – Көркем өнер әшекейлеу»  2 курс мамандығы

             мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша  екі бос орын туралы хабарлайды.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға үміткер өтініш жазып, сынақ кітапшасының көшірмесін қоса беруі қажет.

Анықтама телефоны: 379-86-40

 

 

О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің 2021-2022 оқу жылына қабылдау комиссиясының мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес қабылдау қорытынды шешімі:

 Решение приемной комиссии Алматинского колледжа  декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева по приему на 2021-2022 учебный год по государственному образовательному заказу:

Хабарландыру!

РМҚК «О.Таңсықбаев атындағы

 Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжісі»

«0402000-Дизайн»мамандығының 3 курсында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша  бір бос орын туралы хабарлайды.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға үміткер 21.07.2021 —  нен 26.07.2021 жылға дейін өтініш жазып, сынақ кітапшасының көшірмесін қоса беруі қажет.

Анықтама телефоны: 379-86-40

Объявление!

РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства

имени О. Тансыкбаева» объявляет о наличии одного вакантного места

на 3 курсе специальности «0402000-Дизайн» 

по государственному образовательному заказу.

Претенденту на обучение по государственному образовательному заказу  необходимо написать заявление от  21.07.2021 до 26.07.2021 года  и приложить выписку из зачетной книжки.

Справки по телефону: 379-86-40

О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжіне 24 шілдеде 2021-2022 оқу жылына түсушілердің  4-ші шығармашылық «Кескіндеме» емтиханының нәтижесі

4S02120103 «Интерьер дизайны», 4S02110304 «Графика дизайны» , 4S02120203 «Киім дизайны»

 

        Результаты 4-го творческого экзамена «Живопись» поступающих в Алматинский колледж  декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева на 2021-2022 учебный год 24 июля

4S02120103 «Дизайн интерьера» 4S02110304 «Графический дизайн» 4S02120203«Дизайн одежды»

 

О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжіне 23 шілдеде 2021-2022 оқу жылына түсушілердің 3-ші шығармашылық «Кескіндеме», «Мүсін» емтиханының нәтижесі 
02130100-Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)
02140100-Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)

  Результаты 3-го творческого экзамена «Живопись», «Лепка» поступающих в Алматинский колледж  декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева на 2021-2022 учебный год 23 июля
02130100Живопись, скульптура и графика (по видам)
02140100 -Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилям)

О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжіне 22 шілдеде 2021-2022 оқу жылына түсушілердің  2-ші шығармашылық «Сурет» емтиханының нәтижесі 

4S02120103 «Интерьер дизайны»4S02110304 «Графика дизайны» , 4S02120203 «Киім дизайны» 

 

Результаты 2-го творческого экзамена «Рисунок» поступающих в Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева на 2021-2022 учебный год 22 июля

 4S02120103 «Дизайн интерьера»,  4S02110304 «Графический дизайн», 4S02120203«Дизайн одежды»

 О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжіне 21 шілдеде 2021-2022 оқу жылына түсушілердің  1-ші шығармашылық «Сурет» емтиханының нәтижесі.
02130100-Кескіндеме, мүсін және графика (түрлері бойынша)
02140100-Сәндік қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша).

        Результаты 1-го творческого экзамена «Рисунок» поступающих в Алматинский колледж  декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева на 2021-2022 учебный год 21 июля
02130100Живопись, скульптура и графика (по видам)
02140100 -Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по профилям)

2021-2022 оқу жылына қабылдау үшін шығармашылық емтихандар, апелляциялық комиссиясының жұмыс кестесі
График творческих экзаменов, работы апелляционной комиссии для приема на 2021-2022 учебный год
Местонахождение колледжа