О.Таңсықбаев музейі

КОЛЛЕДЖ ОРАЛ ТАҢСЫҚБАЕВТЫҢ АТЫМЕН АТАЛАДЫ

Орал Таңсықбаев (1904-1974) – КСРО халық суретшісі, КСРО көркемсурет академиясының толық мүшесі. 1920-30 жылдары О.Таңсықбаев Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеген қылқалам шебері. 1920 жылдардың соңында қалыптасудың, кәсіби шеберлікті қалыптастыру мен пісіп жетілу кезеңдерін басынан өткерді.
Орал Таңсықбаевтың шығармашылық мұрасы кең ауқымды. 1930 жылдардағы бірінші кішігірім суреттерімен, ХХ ғасырдың 70-жылдарындағы монументалды полотнолары — осы мұраның негізі. Оның жұмыстары көптеген ірі мұражайлар — Мемлекеттік Третьяков галереясы мен Мемлекеттік шығыс халықтары мұражайының алтын қорына енген. Суретші туындыларының басым көпшілігі Өзбекстан Мемлекеттік өнер мұражайының топтамаларында жинақталған. Ташкенттегі Орал Таңсықбаевтың мұражай-үйінен кескіндеме және графика эспозициялар, ірі кенептер мен этюдтерді көруге болады. Суретшінің акварель және гуашьпен жазылған әр кезеңдердегі шығармашылығын, қарапайым жұмысшыдан КСРО Суретшілер одағының басқарма хатшысы қызметіне дейінгі жолын фотосуретттері мен альбомдарынан кездестіреміз.
Орал Таңсықбаев шығармашылығы тарихынан айтулы даталар:

1983 жыл. Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында В.В.Великановтың «Қалқаман-Мамыр» тұңғыш қазақ балетінің көркем безендірілуін жасады.

1942 жыл. Майданға делегация құрамында сапар шекті.

1945 жыл. КСРО Көркемсурет академиясының корреспондент-мүшесі болып сайланды.

1949 жыл. Кеңестік өнерідің шетелде өткен бүкілодақтық көркемсурет көрмесіне қатысты.

1963 жыл. КСРО халық суретшісі атағы берілді.

1965 жыл. Москвада жеке көрмесі өтті.

Дала өнерпазы, көпқырлы шебер О.Таңсықбаев өз отанының сұлулығын шабыттана суреттеді. Өз отанын осылайша тек үлкен жүректі, қырағы көзді нағыз суретші ғана көре алады.

ЕГО ИМЯ НОСИТ КОЛЛЕДЖ: ОРАЛ ТАНСЫКБАЕВ


Орал Тансыкбаев (1904-1974) – народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. В 20-30-х годах мастер кисти, академик О.Тансыкбаев жил и работал в Казахстане. Начиная с конца 20-х годов, он прошел сложные годы становления, профессионального мастерства и зрелости.
Творческое наследие О.Тансыкбаева огромно: от первых небольших рисунков и гуашей 30-х годов до монументальных полотен 70-х годов ХХ века. Его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев – Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея искусств народов Востока. Большинство произведений художника сосредоточено в коллекциях Государственного музея искусств Узбекистана. Экспозиция живописи и графики, представленная в мемориальном Доме-музее О.Тансыкбаева в Ташкенте, позволяет увидеть крупные полотна и этюды, акварели и гуаши, написанные художником в разные периоды творчества; альбомы с фотографиями, по которым просматривается его путь от рабочего до секретаря Правления Союза художников СССР.
Несколько дат из творческого пути О.Тансыкбаева:
1983 год. Художественное оформление первого национального казахского балета В.В. Великанова «Калкаман-Мамыр» в Казахском Государственном театре оперы и балета имени Абая.
1942 год. Поездка в составе делегации на фронт.
1949 год. Участник Всесоюзных художественных выставок советского искусства за рубежом.
1945 год. Избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР.
1963 год. Присвоено звание народного художника СССР.
1965 год. Персональная выставка в Москве.
Певец степей, мастер широкого диапазона О.Тансыкбаев вдохновенно воспевал красоту, созидательный труд своей Родины. Так видеть свою Родину мог только художник с большим сердцем, с зорким глазом.